Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Make it Silver en op alle met Make it Silver aangegane overeenkomsten voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 Indien de Klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Make it Silver is ingestemd.
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.
1.5 Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite Make it Silver, www. Makeit Silver.nl, dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Make it Silver in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.6 Make it Silver behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
1.7 Door het gebruik van de internetsite van Make it Silver en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

Artikel 2 Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Make it Silver zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.
2.2 Make it Silver behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de Klant opgegeven email-adres. De Klant en Make it Silver komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan de Klant is verzonden. De elektronische bestanden van Make it Silver gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.4 de multi-regeling is een blijvende aanbieding met een maximale geldigheidsduur van 12 maanden. De multi-regeling geldt voor de producten die gemaakt worden in de ontwerpstudio.
2.5 De multi-regeling kan pas ingaan als een klant alle juiste gegevens vertrekt heeft aan Make it Silver. De klant gaat akkoord met het koppelen van de persoonsgegevens aan het product. Na aan de voorwaarden voldaan te hebben van de multi-regeling, en de klant een bevestigingsmail heeft ontvangen, gaat de termijn in. Na de verkoop van het vereiste aantal van de multi-regeling krijgt de klant zijn orginele aankoop bedrag terug, of ontvangt de klant het orginele product kostenloos. Wel moet de verzendkosten dan nog voldaan worden.
2.6 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Make it Silver garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etcetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3 Prijzen en betalingen
3.1 Alle door Make it Silver vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euros, inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 De hoogte van de verzendkosten staat op de internetsite vermeld.
3.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
3.4 Make it Silver kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.5 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
3.6 Bij bestellingen via de internetsite kan op de navolgende manier worden betaald:
  • Betaling vooraf op bankrekening; de Klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten en eventuele kosten van extra services over op bankrekening 1478.69.447 ten name van Make it Silver te Utrecht. >
  • Betaling vooraf via PayPal; de Klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten en eventuele kosten van extra services over via PayPal ten name van Make it Silver te Utrecht.
  • Betaling vooraf via Ideal; de Klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten en eventuele kosten van extra services over via Ideal ten name van Make it Silver te Utrecht.
3.7 Overeenkomsten waarvoor enige verschuldigde betaling vier weken na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen.

Artikel 4 Levering
4.1 Door Make it Silver worden bestellingen zo snel mogelijk afgeleverd: Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen zeven werkdagen na ontvangst van de betaling. De genoemde levertijden zijn indicatief en gelden nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Klant de overeenkomst in stand laat. De Klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.
4.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Klant per email of telefonisch worden gemeld.
4.3 Levering vindt plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van producten gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de Klant op grond van enige overeenkomst aan Make it Silver verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten door Make it Silver aan de vervoerder ter beschikking zijn gesteld. Indien de Klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Make it Silver zijn voor rekening van de Klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

Artikel 6 Ruilen en herroepingsrecht
6.1 De Klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De Klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u Make it Silver daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Make it Silver de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
6.5 De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de Klant.

Artikel 7 Garantie en aansprakelijkheid
7.1 Make it Silver geeft drie (3) maanden garantie op de aangekochte artikelen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing, de inwerking van zuren, basen en/of andere chemische stoffenen verontreiniging. De toepasselijkheid van de garantie is ter beoordeling van Make it Silver.
7.2 Make it Silver is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Make it Silver Make it Silver is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
7.3 Indien Make it Silver, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
7.4 Het is mogelijk dat Make it Silver op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Make it Silver is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 8 Overmacht
8.1 In geval van overmacht is Make it Silver niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 9 Intellectueel eigendom
9.1 De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Make it Silver, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
9.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
9.3 Het is de Klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Make it Silver, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 10 Persoonsgegevens
10.1 De gegevens die door de Klant worden verstrekt, worden door Make it Silver vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden: • het verwerken van de bestelling; • de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres • het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site • het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins
10.2 Make it Silver neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
10.3 Make it Silver verstrekt geen klantgegevens aan derden.

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
11.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12 Diversen
12.1 Make it Silver is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 30244130. Het BTW-identificatienummer is NL177992190B01.
12.2 Gelieve alle correspondentie te zenden aan Make it Silver, met email-adres info@makeitsilver.nl.
12.3 Wanneer door Make it Silver gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze algemene voorwaarden te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Make it Silver deze algemene voorwaarden soepel toepast.

info@makeitsilver.nl